Algemene voorwaarden


Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en projecten van Elycio Talen BV Ook te downloaden in pdf-formaat.

Artikel 1 Definitie

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

a. Elycio:
Elycio Talen BV, statutair gevestigd te Rijswijk, onder andere handelend onder de namen Elycio Talen, Talen Twente en Talenpracticum Twente.

b. Opdrachtgever:
elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Elycio onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Elycio een Opdracht heeft gegeven.

c. Opdracht:
– de opdracht van een Opdrachtgever aan Elycio om een Cursus te verzorgen, al dan niet ten behoeve van medewerkers van het desbetreffende bedrijf of instelling dan wel ten behoeve van de desbetreffende particulier zelf en/of de door hem aangegeven derden;
– de opdracht van een Opdrachtgever aan Elycio tot het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;
– de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, coaching, detachering, vertaling, tolkdiensten, tekstservice of industriële documentatie, alles in de ruimste zin des woords.

d. Cursus:
een door Elycio verzorgde cursus, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, seminar dan wel enige andere vorm van opleiding. Een cursus kan bestaan uit één of meerdere (eventueel in de tijd gespreide) lessen of sessies en wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam “In-company”, “(open) groep” of “(intensief) individueel”. Een Cursus kan geheel of gedeeltelijk op afstand (via telefoon, internet of anderszins) worden aangeboden en uitgevoerd.

e. Deelnemer:
de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een Cursus die Elycio verzorgt, eventueel zijnde de Opdrachtgever zelf.

f. Aanmelding:
de Inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

g. Onderwijsmateriaal:
cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, e-learning software of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Elycio en op alle door Elycio gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Opdrachtgever en Deelnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer(s), verplicht Opdrachtgever zich jegens Elycio deze voorwaarden aan Deelnemer(s) bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Elycio voor alle claims van Deelnemer(s), indien Elycio jegens Deelnemer(s) geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending door Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

2.4 Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor het verzorgen van vertalingen, tekstservice, industriële documentatie, tolkdiensten en tolktoetsen zijn additionele voorwaarden van toepassing. Deze worden op eerste verzoek ter beschikking gesteld.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen en Opdrachten zijn voor Elycio pas bindend nadat Elycio deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden Elycio slechts voor zover Elycio deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Elycio feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursussen, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Elycio, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door Elycio vervaardigde werken, daaronder ook te verstaan vertalingen en tekstservice, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

3.5 Elycio behoudt zich het recht voor om, zonder hiervan verder melding te behoeven maken aan Opdrachtgever of Deelnemer(s), naar eigen goeddunken voor de uitvoering van (delen van) Opdrachten gebruik te maken van de diensten van haar zusterbedrijven en/of de diensten van externe deskundigen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 In een aanbieding of offerte opgenomen prijzen gelden gedurende ten hoogste 90 dagen vanaf de verzenddatum.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Elycio is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen.

4.3 Afhankelijk van aantal en niveau van de Deelnemer(s), van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Cursus korter of langer uitvallen dan Elycio had aangegeven. Elycio heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Elycio informeert Opdrachtgever en/of Deelnemer over deze aanpassing.

4.4 Wijzigingen in of van een Opdracht door Opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Levering, leveringstermijn

5.1 Alle door Elycio genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Elycio is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Elycio en Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk overleggen.

Artikel 6 Betaling en reclame

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen. Een factuur, die betrekking heeft op het verzorgen van een Cursus, dient tevens vóór aanvang van de Cursus te zijn betaald.

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3 Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.4 Alle kosten die Elycio moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 150,-.

6.5 Elycio heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. In dit geval kan Elycio de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Elycio is ontvangen.

6.6 Reclames aangaande door Elycio ontwikkeld en/of samengesteld Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Opdracht of Cursus, of de wijze waarop Elycio een Cursus verzorgt, dienen schriftelijk te worden ingediend binnen zeven werkdagen na levering. Reclameren is geen reden om betaling te mogen opschorten of weigeren.

Artikel 7 Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal

7.1 Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan door Elycio gestelde toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer de Cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een Cursus wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Elycio.

7.2 Elycio heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs onverlet.

7.3 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Elycio is niet gehouden lessen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

7.4 In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. Elycio kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op door Elycio vervaardigd Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht of Cursus, hieronder nadrukkelijk ook te verstaan een vertaalde tekst, berust bij Elycio tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever of Deelnemer mag al het door Elycio vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elycio niet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander werk:

– geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van (digitale) reproductie, beschikbaarstelling in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook;

– aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, omgang met bedrijfsgegevens

9.1 De aansprakelijkheid van Elycio is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aantoonbaar aan Elycio toerekenbaar is.

9.2 Elycio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemers of Opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever is uitsluitend en volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de juistheid, ondubbelzinnigheid en volledigheid van door hem ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling en/of uitvoering van Onderwijsmateriaal of andere werken aan Elycio ter beschikking gestelde (te vertalen) teksten, tekeningen, modellen, gegevens en/of verstrekte instructies in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken op basis van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever vrijwaart Elycio tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

9.4 Al het door Elycio ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Opdracht of Cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Elycio kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Elycio aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die zijn gebaseerd op bedoelde materialen en werken. Het gebruik van het Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, op welke wijze dan ook, is de uitsluitende beslissing en geheel voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever.

9.5 Elycio verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Elycio alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Elycio ter beschikking gestelde gegevens zal Elycio vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Annuleren, tussentijdse beëindiging

10.1 Elycio heeft altijd het recht een Cursus of Opdracht te annuleren en/of een Aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Cursus alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering tot twee weken vóór de geplande aanvangsdatum is de helft van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, alsmede een eventuele vergoeding conform 10.6. Bij annulering na deze datum of bij tussentijdse beëindiging is de volledige vergoeding verschuldigd. Desgewenst kan Opdrachtgever een of meer vervangende Deelnemers aanmelden, hiervoor is naast de volledige vergoeding voor de Cursus een administratietarief verschuldigd van Euro 150,- per vervangende Deelnemer.

10.3 Opdrachtgever of Deelnemer kan een les van een in-company Cursus of een individuele Cursus tot vijf respectievelijk drie werkdagen vóór de vastgestelde datum verschuiven naar de eerstvolgende lesdatum zonder verdere kosten, behoudens in geval van kosten conform 10.6. Bij annulering na de gestelde termijn vervalt de betreffende les zonder recht op compensatie. Tenzij anders overeengekomen, vervallen lessen die na zes maanden na aanvang van de Cursus nog niet zijn genoten.

10.4 Een les van een Open Cursus kan alleen worden geannuleerd, indien alle Deelnemers zijn aangemeld door één Opdrachtgever. Hierbij gelden dezelfde regels als die voor annulering van een les uit een in-company Cursus.

10.5 Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht, niet betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd, alsmede met eventuele andere kosten conform 10.6.

10.6 Indien Opdrachtgever besluit tot annuleren van een Opdracht of een les tussentijds verschuift, behoudt Elycio zich het recht voor om alle reeds gemaakte kosten en de kosten van reeds aangegane verplichtingen (voor onder andere onderzoek, ontwikkeling en productie van opdrachtspecifieke materialen, reservering van personele capaciteit, reisfaciliteiten of externe trainingslocaties) bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien naar het redelijk oordeel van Elycio een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal Elycio in dat geval naar rato terugbetalen, onder aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor gemaakte kosten. Als het resterende of reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats.

11.2 Indien de overmacht een vastgestelde Cursusbijeenkomst betreft, zal Elycio voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst vaststellen.

Artikel 12 Ontbinding

Elycio kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

c. Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet opheft binnen 30 dagen, nadat Elycio hiertoe gemaand heeft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Elycio rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13

13.1 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Elycio dan wel door Elycio ingeschakelde externe deskundigen die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over geldende veiligheidsvoorschriften en over mogelijke gevaren die de activiteiten van Opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Verder dient Elycio, althans haar werknemer(s) en ingeschakelde deskundigen, voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

13.2 Deelnemers die gebruikmaken van computers, internet, e-mail of andere faciliteiten van Elycio mogen dit uitsluitend en alleen doen ten behoeve van de gevolgde Cursus. De hiertoe eventueel verstrekte gebruikersidentificaties (inlognamen) en wachtwoorden zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.

13.3 Bij gebruik van faciliteiten van Elycio is het Deelnemers verboden om:

– sites te bezoeken en/of bestanden of informatie te (down)loaden, die als pornografisch, discriminerend, racistisch, beledigend of anderszins maatschappelijk niet aanvaardbaar kunnen worden beschouwd;

– de faciliteiten van Elycio te misbruiken voor uitgaande communicatie in welke vorm dan ook, die door ontvanger als ongewenst of ongepast kan worden beschouwd dan wel door hem kan worden verstaan als zijnde afkomstig van Elycio;

– wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengen in de fysieke of operationele functionaliteit van de binnen Elycio gebruikte systemen, bijvoorbeeld door het al dan niet bewust toevoegen of verwijderen van bestanden of het (down)loaden van virussen.

13.4 Elycio behoudt zich het recht voor het inkomend en uitgaand dataverkeer te allen tijde ook inhoudelijk te volgen. Bij overtreding van het gestelde in 13.2 en 13.3 of bij anderszins ongepast gebruik van haar faciliteiten behoudt Elycio zich het recht voor Deelnemer van verdere deelneming aan een Cursus uit te sluiten en eventueel geleden directe of indirecte schade te verhalen op Deelnemer of Opdrachtgever. De verplichting tot betaling van de volledige factuur blijft in dat geval bestaan.

13.5 Elycio is gerechtigd regelmatig contact op te nemen met (voormalige) Deelnemers en Opdrachtgevers teneinde hen te informeren over producten en diensten van Elycio en/of haar zustermaatschappijen.

13.6 Elycio verstrekt geen gegevens van Deelnemers, Opdrachtgevers of medewerkers aan derden, tenzij in geval van wettelijke verplichtingen.

13.7 Tot minimaal één jaar na beëindiging van een Opdracht zullen Deelnemer(s) en Opdrachtgever zich ervan onthouden om zelfstandig of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van Elycio te benaderen voor het ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden vergelijkbaar aan de Opdrachten zoals omschreven in artikel 1.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Elycio gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen één maand nadat Elycio zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Elycio Talen BV is onder nummer 58174338 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.